KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Referans Numarası : TRH3.1.LLLII/P-03/5

Kurumsal

Hakkımızda

Mesleki Eğitim Ve Girişimcilik Destekleme Derneği 10.06.2014 tarihinde Van ilinde aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

 Dernek, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm resmi veya özerk kurumları, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve toplumun bütününü oluşturan her birey için sağlık, çevre, sosyal politika ve istihdam, kültür, sanat, turizm, bilim, sanayi, teknoloji, tarım, hayvancılık ve benzer tüm ulusal kalkınma ve gelişim alanlarında farkındalık arttırılmasını ve kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu hedef bağlamında toplumsal ve ekonomik entegrasyon sorunu ve ihtiyacı bulunan çocuk, kadın, genç, engelli gibi tüm dezavantajlı gruplara sosyal ve ekonomik hayata katılma imkanı yaratmak üzere destek verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların gerek öz kaynaklarla düzenlenecek faaliyetler, gerekse çeşitli fon kuruluşlarının (Avrupa Birliği fonları, kalkınma ajansı hibeleri ve benzeri) sağlayabileceği projeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.


Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yapılabilecektir. 


Dernek, her türlü proje kavramı ile ilgili olarak sivil toplum faaliyetinin tasarlanması, geliştirilmesi, etkinleştirilmesi, yürütülmesi; başta engelliler, çocuklar, yoksullar, gençler, kadınlar, dezavantajlı sayılabilecek gruplar olmak üzere toplumu oluşturan tüm bireylerin yukarıda bahsi geçen gelişim alanlarında etkili bir sivil toplum yaratılmasına yönelik bilinç geliştirme faaliyetleri ve takiben araştırmalar, eğitimler, seminerler ve etkinlikler yoluyla kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunacaktır.


Ayrıca, dernek yukarıda bahsedilen hedef gruplar için mevcut sağlanan merkezi veya yerel kamu hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte sağlık, eğitim, meslek edindirme ve benzeri desteklerde de bulunacaktır.


Dernek yurt içi ve dışındaki sivil toplum kuruluşlarına veya şemsiye kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmayı da amaçlamaktadır.


Derneğin çalışmalarında ele alacağı ana alanlar:

Dernek, çalışmalarında sağlık, çevre, insan kaynakları, sosyal politika ve istihdam, girişimcilik, kültür, sanat, turizm, bilim, sanayi, teknoloji, tarım, hayvancılık, bölgesel kalkınma ve eğitim ile benzeri tüm ulusal kalkınma ve gelişim alanlarında ve AB müktesebatına uyum çerçevesinde tüm müktesebat başlıklarında faaliyet gösterecektir.


Derneğin çalışmalarında hedeflediği gruplar:

Derneğin çalışmalarında öncelikle ele alacağı hedef gruplar çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler, işsizler, yoksullar, yoksulluk riski altında bulunanlar, çalışan çocuklar, uyuşturucu bağımlıları, eski mahkum ve tutuklular, yerinden olmuşlar ve benzeri dezavantajlı ve/veya ihtiyaç sahibi tüm kesimlerdir. İkincil olarak dernek özellikle duyarlılık arttırma kapsamında toplumun tüm kesimlerini hedefler.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

Dernek temel olarak aşağıdaki faaliyetleri ve/veya benzeri ilgili faaliyetleri yürütmeyi planlamaktadır:

1. Sivil toplum kuruluşları (STK) ve sivil toplum temsilcilerinin aktif toplum inisiyatifi ve farkındalığı oluşturmak adına ilgili süreçlere demokratik katılımlarını desteklemek ve bu süreçler kapsamında STK’ların ve temsilcilerinin özel ve kamu sektörleri ile bağlarını geliştirmek ve işbirliğini güçlendirmek;

2. Başta gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumu oluşturan tüm bireylere aktif vatandaşlık bilgisi ve farkındalık kazandırmak;

3. Toplumsal, kültürel, siyasi ve sosyo-ekonomik alanlarda öneme ve önceliğe sahip olan gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların sivil toplum ile bütünleşmelerini sağlamak;

4. Başta gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere farklı gruplara yönelik önyargılarını ortadan kaldırmak; sivil toplum diyaloğunu hoşgörü ve dayanışma yoluyla güçlendirmek;

5. İşgücü piyasasının analizi üzerine çalışmalar yürütmek ve başta gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere işgücü piyasası dışında kalmış tüm bireyleri desteklemek;

6. Bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri ve yeterlilikleri ekonomik kazanıma dönüştürmek adına girişimcilik yönünde gerekli farkındalığı yaratmak; bu bireylerin eğitilmesi, desteklenmesi, teşvik edilmesi; yeterli mesleki ya da mesleki olmayan bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip olmayanların kişisel gelişimlerinin eğitim yoluyla sağlanması;

7. Başta engelliler, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere istihdamı desteklemek ve işgücü piyasasına katılım oranlarını artırmak ve işsizlik oranlarını azaltılmayı desteklemek;

8. Kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasını desteklemek;

9. İstihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarında insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik politikaların oluşturulmasını ve ilgili uygulamaları desteklemek;

10. Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesini desteklemek;

11. Başta gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere toplum bireyleri önünde eğitime erişimin önündeki siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel engelleri kaldırmak;

12. Tarım, organik tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanlarında hedef grupların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek;

13. Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve mevcut faaliyetleri desteklemek;

14. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  

15. Yerel işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslek alanlarında ve hızlı büyüme potansiyeline sahip sektörlerde yeniden eğitim oluşturmak,

16. Verimliliği arttırmak amacıyla teknik becerilerin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi,

17. İşyerlerinde iş başı eğitimi ve çıraklık/staj programlarının geliştirilmesi için kamu ve özel kurumlarda faaliyet göstermek,

18. Mesleki ve ihtiyaç duyulan tüm konularda araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak,

19. Kurs, eğitim, seminer, konferans ve panel gibi kapasite geliştirme çalışmaları düzenlemek, 

20. Çeşitli etkinlikler (seminerler, fuarlar, konferanslar, vs.), görsel, işitsel farkındalık arttırma araçları, yazılı materyallerle sosyal ve toplumsal bilinci geliştirme ve duyarlılık arttırma çalışmaları düzenlemek, 

21. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

22. Hedef gruplara yönelik ihtiyaç değerlendirme çalışmaları yapmak, eylem planları hazırlamak ve tamamlayıcı ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek,

23. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

24. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

25. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

26. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

27. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

28. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

29. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

30. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

31. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

32. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

33. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

34. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek eğitim ve sosyal alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.


“Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu internet sayfası içeriği yalnızca "Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği" sorumluluğundadır ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş veya tutumunu yansıtmamaktadır.”